คณะผู้บริหาร 

บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์
ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

บาทหลวงวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ
ผู้ลงนามแทนผู้ได้รับใบอนุญาติ
บาทหลวงธนู กระทอง
ที่ปรึกษา
ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ
นายคำพันธ์ุ ราชดา
ผู้อำนวยการ
khamphan.r@prtc.ac.th
นายวรเมธ มณีขัติย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
woramet.m@prtc.ac.th
นายวิทยา ศรีดารานุชิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
witaya.s@prtc.ac.th
นางสาวมาลัย นิ่มสาย
หัวหน้าฝ่ายอาคาร - สถานที่
malai.n@prtc.ac.th
นางวิภา อัถจารุสิทธิ์
หัวหน้าธุรการ - การเงิน
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร