ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางวิภา อรรถจารุสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
นางสาวรุ่งกาญ หอมขจร
เลขานุการฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวพัชรภรณ์ ชายสวัสดิ์
ประชาสัมพันธุ์
นางวารินรัตน์ ศรีเกตุหิรัญกูล
บัญชีการเงิน
นางสาวรุ่งทิพย์ สีลากลาง
จัดซื้อ
นายศิวพล วานิชสกุลวงศ์
พนักงานขับรถ
นายจรูญ ทองศรี
พนักงานขับรถ
นางสาวสิราภรณ์ ภิญญกิจ
แม่ครัว
นายขจรเดช จันทนะสิงห์
พ่อครัว
นางสาวณฐวรรณ ผลดี
แม่ครัว
นางสาววราภรณ์ เขียวพันธุิ์
แม่ครัว
นางสาวสุพรรษา มารทัศ
แม่บ้าน
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร