ฝ่ายวิชาการ

นายวรเมธ มณีขัติย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
woramet.m@prtc.ac.th
นางสาวนฤมล งามนุช
เลขานุการฝ่ายวิชาการ
narumol.n@prtc.ac.th

นายมงคล จินาวรณ์
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีธึรกิจดิจิทัล
mongkol.j@prtc.ac.th
นายวิบูลย์ เรณู
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
wibun.r@prtc.ac.th
นางสาวรักชนก บุญยก
หัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์และสำนักงาน
rakchanok.b@prtc.ac.th
นางสาวสุขศรี เอี่ยมลอยพันธ์ุ
ครู
suksri.i@prtc.ac.th
นางสาวอพัชฎา ฮวบนรินทร์
ครู
apadchada.h@prtc.ac.th
นางสาวชนัสตา เรือนเย็น
ครู
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
ครู
prathumthong.w@prtc.ac.th
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร