พันธกิจ / ยุทธศาสตร์การทำงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพ โดยมีนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ คือคนพิการประเภท ๓ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสำคัญ โดยมีการนำหลักสูตรมาบูรณาการให้เข้ากับบริบทของวิทยาลัย ความเหมาะสมด้านอาชีพของคนพิการและความต้องการ ของสถานประกอบการ โดยคาดหวังว่าผู้จบการศึกษาจะมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความสามารถระดับมืออาชีพ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
 2. สร้างเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาพื้นฐานจนถึงความเป็นเลิศในระดับสากล
 3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน และงานด้านอื่น ๆ ของวิทยาลัย
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย
 5. จัดสภาพแวดล้อมให้มีความ เรียบร้อย สวยงาม อาคารมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกต่อคนพิการ
 6. จัดทำการประกันคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์

 

 1. สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับครู ทั้งด้านวิชาการ ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้และบุคลากรทุกคนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข สร้างโอกาสให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
 3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 4. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อหาช่องทางการสนับสนุน เพื่อให้มีงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน
 5. จัดทำการประกันคุณภาพสถานศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับการดูแลด้วยความยุติธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โปร่งใสได้รับความไว้วางใจจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร