วันแห่งความภาคภูมิใจ

เกียรติประวัติทางด้านวิชาการ

จากจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อเรย์ได้เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่คนพิการ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple II และมีครูสอนเพียงคนเดียว จนถึงวันนี้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เจริญเติบโตขึ้นจนมีนักเรียนเกือบ ๒๐๐ คน ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้สร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผลงานทางด้านการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลงานทางด้านการจัดทำโครงงานสารสนเทศเพื่อสังคมของครูและนักเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในการแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของบรรดาศิษย์เก่ากว่า ๒,๐๐๐ คน ที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เริ่มจากการใช้เครื่อง Apple II และสอนการเขียนโปรแกรมบนดอส ต่อมาเมื่อมีการนำเครื่อง PC เข้ามาใช้ในประเทศไทย โรงเรียนก็ไม่รอช้าที่จะนำมาให้นักเรียนได้ศึกษา แม้แต่เครื่อง AS400 เราก็เคยนำมาใช้จัดการเรียนการสอน เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอาศัยคำแนะนำจากเครือข่ายศิษย์เก่าและสถานประกอบการ รวมทั้งขอรับคำปรึกษาจากสถาบันที่ส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Industry Promotion Agency : SIPA) สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute : TGI) เป็นต้น …จากการเขียนโปรแกรมบนดอส พัฒนามาเป็นการเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ จนถึงการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร