วิสัยทัศน์ ปรัชญา ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา        ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

ความหมาย    ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในทุกมิติเพื่อพัฒนาสู่การมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคน มีจิตสาธารณะมีความสุขและประสบความสำเร็จ ผู้จบการศึกษามีงานทำทุกคนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คำขวัญ        ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ

          อัตลักษณ์         คุณธรรมนำชีวิต มีจิตสาธารณะ ทำงานระดับมืออาชีพ

          เอกลักษณ์        ความรู้เด่น กีฬาดี เทคโนโลยีล้ำ ผู้นำกิจกรรมสังคม

ตราสัญลักษณ์

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร