เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นคนพิการประเภท ๓ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
– มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 **** ผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิขอรับทุน กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร